about-shape about-shape about-shape
Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu (SKW), działa w oparciu o program wychowawczy szkoły, akcje szkolne i pozaszkolne oraz program działalności Koła stworzony na dany rok szkolny.
Zapisy do koła odbywają się we wrześniu we wskazanym przez koordynatora terminie, o którym powiadamia on uczniów poprzez ogłoszenia w klasach.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Anna Przybyłowicz i Małgorzata Wyjadłowska.

Na początku września ustalany jest zakres przewidywanych działań, zależnie od potrzeb i możliwości placówki.
Uczeń może proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być przeprowadzone w szkole. W razie
jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do koordynatora Koła.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

na rok szkolny 2023/2024 dla UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92 im. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami klas ósmych (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
 1. Szkolne Koło Wolontariatu (SKW), działa w oparciu o program wychowawczy szkoły, akcje szkolne i wybrane pozaszkolne oraz program działalności stworzony na dany rok szkolny.
 2. Zapisy do koła odbywają się we wrześniu we wskazanym przez koordynatora terminie, o którym powiadamia on uczniów poprzez ogłoszenia w klasach.
 3. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2023/2024 są:
Pani Anna Przybyłowicz, Pani Małgorzata Wyjadłowska
 1. Na początku września ustalany jest zakres przewidywanych działań, zależnie od potrzeb i możliwości placówki. Uczeń może proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być przeprowadzone w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do koordynatora Koła.
 2. Każde działanie (akcja) w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu wymaga odrębnego przygotowania, przeprowadzenia oraz podsumowania, dlatego za każde z nich wolontariusz biorący czynny udział otrzymuje ustaloną przez koordynatora i Dyrekcję ilość godzin.
 3. Działalność Koła skierowana jest do:
a/ uczniów kl. VIII w ramach wolontariatu systematycznego, przez co rozumie się udział w przedsięwzięciach i projektach na terenie szkoły i środowiska lokalnego, uzyskując 20 godzin, co jest podstawą do wpisu 3 punktów na świadectwie ósmoklasisty b/ uczniów klas VII w ramach wolontariatu akcyjnego, przez co rozumie się udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły-udział zapisany w INDEKSIE Wolontariusza, liczony przez okres dwóch lat c/ uczniowie klas I-VI biorący udział w organizowanych akcjach  SKW, otrzymują UWAGI POZYTYWNE wpisywane do szkolnego dziennika Librus.
 1. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW NA ŚWIADECTWIE:
Uczeń, który w klasie ósmej chce uzyskać 3 punkty na świadectwie, powinien zrealizować w okresie nie dłuższym niż 2 lata (klasa VII, VIII) wymaganą ilość godzin. Wszystkie godziny czynnego udziału w akcjach, odnotowane zostają w  INDEKSIE WOLONTARIUSZA oraz karcie aktywności wolontariusza (dostępnej u koordynatora Koła). Odbyte godziny na poszczególnych etapach nauczania przechodzą na ostatni rok nauki w szkole i zostają zsumowane.                                              W roku szkolnym 2023/24, uczeń klasy ósmej, musi posiadać, co najmniej 20 godzin za działania w wolontariacie lub za pracę na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, aby wówczas uzyskać wpis na świadectwie końcowo rocznym.
 1. Co najmniej dwa razy na rok jest organizowane spotkanie wolontariuszy wraz z koordynatorami w celu przypomnienia misji wolontariatu, informujące o przeprowadzonych akcjach oraz posiadanych godzinach.
 2. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza akcjami szkolnymi, bez uzgodnienia z koordynatorem , szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu przekazuje wychowawcy informacje o uzyskanych przez ucznia punktach. Decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie przyznaje Komisja, w skład, której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
!!!
 1. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany posiadać wpisy w Indeksie Wolontariusza lub dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do 31 maja 2024 roku do wychowawcy klasy lub koordynatora SKW. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę i pieczątkę placówki w której uczeń odbywał wolontariat,  ilość zrealizowanych przez wolontariusza godzin oraz podpis osoby odpowiedzialnej.