PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 W KRAKOWIE

 1. Procedura określa zasady postępowania pracowników Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach.
 2. Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie w Krakowie w miarę możliwości zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby głównej Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie znajduje się na stronie:https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=110&mmi=16948
 4. Procedura reguluje sposób zapewnienia dostępu alternatywnego w przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie ze względów technicznych lub prawnych nie będzie w stanie zapewnić minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej Ustawą o zapewnianiu dostępności) oraz Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.
 5. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do czynnego korzystania z oferty Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie i oczekiwania zapewnienia dostępności zajęć oraz wydarzeń.
 6. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie, niezależnie od procedury ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie instytucji,
  w szczególności do wskazania sposobu i miejsca załatwienia sprawy, z którą przybyła oraz umożliwienia kontaktu z pracownikiem właściwym do załatwienia sprawy.
 8. Osobom ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw pomocy udziela pracownik wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Zakres pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika obejmuje:
 • asystę/pomoc przy wejściu i zejściu po schodach do instytucji
 • asystę podczas poruszania się wewnątrz budynku,
 • W razie potrzeby asystę podczas oczekiwania na pracownika zajmującego się sprawą merytorycznie,
 • zapewnienie pomocy w razie konieczności ewakuacji,
 • udzielenie podstawowych informacji dotyczących pracy instytucji i zakresu pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika.
 1. Osoba z trudnością w komunikowaniu się może załatwić sprawę przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę ze szczególnymi potrzebami.
 2. Osoba głuchoniema lub niedosłysząca znająca język polski może skorzystać z udostępnionego stanowiska komputerowego w celu prowadzenia komunikacji w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
 3. W celu skorzystania z asysty pracownika Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie osoba o szczególnych potrzebach powinna z wyprzedzeniem skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie.
 4. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo wejścia do każdej z lokalizacji instytucji wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem, niezależnie od zapewnienia jej różnych form dostępu alternatywnego.
 5. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej treści zamieszczonej na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie, innych stronach oraz kanałach w sieciach społecznościowych, instytucja zapewnia alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego oraz elektronicznego: tel. 12 648 40 19, e-mail: sp92@mjo.krakow.pl, adres do korespondencji: os. J. Strusia 19, 31-810 Kraków.
 6. Wniosek o zapewnienie pomocy składa się do sekretariatu szkoły wykorzystując formy komunikowania się na odległość (mail, telefon), pocztą lub osobiście. We wniosku należy określić: dane kontaktowe osoby wnioskującej o pomoc, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Za realizację wniosku odpowiada Dyrektor Szkoły. W przypadku pomocy w poruszaniu się po budynku siedziby wniosek składa się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
 7. Niniejszą procedurę udostępnia się do wiadomości wszystkich zainteresowanych poprzez jej zamieszczenie:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp92.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 -część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

– nie posiada możliwości odczytywania

Ułatwienia na stronie internetowej

 • zmiana kontrastu na stronie
 • podświetlane linki
 • duży tekst
 • odstęp między tekstami
 • przyjazna dla dysleksji
 • przewodnik do czytania
 • podpowiedzi
 • zmiana nasycenia na stronie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.01.2023r.

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach sp92.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Chmielewska, e-mail: sp92@mjo.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony Plant Bieńczyckich, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.Budynek nie posiada bezpośredniego wejścia na poziom „0” bez ograniczeń architektonicznych
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Budynek posiada dwie klatki schodowe, które prowadzą na każdy poziom budynku Budynek nie posiada windy.
 4. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.