about-shape about-shape about-shape
Strefa ucznia

Biblioteka

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem…
Jarosław Iwaszkiewicz

Nauczyciel – bibliotekarz:

mgr Wiesława Kołodziej

Biblioteka posiada ponad 9 tys. książek z różnych dziedzin wiedzy.
Bardzo dobrze wyposażony jest „Dział Lektur szkolnych”.

Biblioteka

Godziny pracy

Poniedziałek

8.45-14.45

Wtorek

8:45-14.45

Środa

8:45-14.45

Czwartek

8:45-14.45

Piątek

8:45-14.45

1. Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa, m. in: Ustawę o systemie oświaty, Ustawę o bibliotekach, Statut Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie i in.
2. Bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie zwaną dalej biblioteką stanowią: a) wypożyczalnia b) czytelnia
3. W bibliotece gromadzone są dokumenty (piśmiennicze i multimedialne) z różnych dziedzin wiedzy oraz związane z działalnością i potrzebami Szkoły.
4. W związku ze specyfiką pracowni szkolnej, jaką jest biblioteka, i formalną koniecznością specjalnego zabezpieczenia jej zasobów jeden komplet kluczy posiada bibliotekarz, drugi znajduje się odpowiednio zabezpieczony w sekretariacie i może być udostępniony osobom trzecim pod ieobecność bibliotekarza tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły.
5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie i ich rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele oraz pracownicy tutejszej Szkoły.
6.Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych z Dyrektorem Szkoły na dany rok szkolny.
7.Uczniowie mogą korzystać z biblioteki podczas lekcji, o ile nie muszą w tym czasie przebywać na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych lub wychowawczych.
8. Warunkiem korzystania z zasobów biblioteki przez wszystkie osoby wymienione w pkt. 5 jest przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu oraz dostosowanie się do poleceń bibliotekarza wynikających z aktualnej organizacji pracy w bibliotece.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów znajdujących się w wypożyczalni określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zob. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych).
10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin wypożyczania uczniom Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych – załącznik nr 2, dostępny na stronie www.sp92.krakow.pl w zakładce „O szkole” - „Dokumenty pracy szkoły” oraz w postaci papierowej w dokumentacji bibliotecznej.
11. Wszystkie osoby korzystające z zasobów biblioteki ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne bądź wynikające z zaniedbania zniszczenie zasobów oraz uszkodzenie wyposażenia.
12. Bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone (umyślnie lub przez zaniedbanie) przez korzystających z zasobów.
13. Zbiory biblioteczne i wyposażenie biblioteki należy szanować.
14. Biblioteka jest miejscem pracy umysłowej oraz odpoczynku, dlatego na jej terenie obowiązuje spokojne zachowanie, umożliwiające korzystanie z jej zasobów innym użytkownikom oraz bibliotekarzowi w pracy.
15. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą stosowane kary przewidziane w Statucie Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Ponadto osoby nieprzestrzegające go będą proszone o opuszczenie biblioteki. Mają wówczas obowiązek zastosować się do polecenia bibliotekarza. Mogą też mieć czasowy zakaz korzystania z biblioteki

1. Ustala się następujące limity książek na poszczególnych kontach czytelniczych:
a) limit książek na koncie ucznia, jego rodzica (prawnego opiekuna) - 3 książki, w tym 1 lektura, b) limit książek na koncie nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły - według zapotrzebowania.
2. Książki można wypożyczyć na czas: a) uczniowie - jednego miesiąca, b) nauczyciele i pracownicy szkoły - jednego roku szkolnego.
3. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych ilości wypożyczeń i terminów zwrotów z bibliotekarzem.
4. W przypadku braku zapotrzebowania na dany tytuł bibliotekarz może prolongować wskazaną przez czytelnika książkę na określony czas.
5. W przypadku dużego zapotrzebowania na wybrane tytuły bibliotekarz może ustalić termin wcześniejszego zwrotu danej książki.
6. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki i inne dokumenty wypożyczone z tutejszej Biblioteki szkolnej.
7. Książkę bądź inny dokument wypożyczony z biblioteki zagubiony lub zniszczony należy odkupić lub w zamian przynieść inny ustalony z bibliotekarzem.
8. Na uczniów przetrzymujących wypożyczone książki może zostać nałożona statutowa kara w formie wpisu uwag negatywnych do dziennika oraz zablokowanie konta do czasu uregulowania zaległości.
9. Uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły opuszczający szkołę na stałe mają obowiązek rozliczyć się z wypożyczonych zbiorów, a poświadczenie tego faktu stanowi potwierdzenie na karcie obiegowej danej osoby w formie pieczątki oraz podpisu bibliotekarza.

Zbiór dostępny na stronie www.sp92.krakow.pl w zakładce „O szkole” -  „Dokumenty pracy szkoły” oraz w postaci papierowej w dokumentacji bibliotecznej.